ES parama

ES PARAMA MOKSLUI IR INOVACIJOMS  

 

           SMART FDI            

 

Paraiškas galima teikti iki 2020 m. lapkričio 30 d.

 
Tinkami pareiškėjai:
- įmonės valdomos užsienio investuotojų.
 
Remiamos veiklos:
* MTEP veiklos;
* MTEPI infrastruktūros kūrimas ir plėtra;
* Procesų ir organizacinių inovacijų diegimas.
 
Didžiausia subsidijos suma: iki 10 000 000 Eur
 
Subsidijos intensyvumas: 50-70 proc. nuo projekto tinkamų išlaidų.
 
Priemonei skirta 39,1 mln. Eur ES struktūrinių fondų lėšų suma.
 
Daugiau informacijos rasite čia

  

 ES PARAMA VERSLUI

 

      REGIO POTENCIALAS LT      

 

Paraiškas galima teikti iki 2019 m. vasario 25 d.

 
Tinkami pareiškėjai:
- labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ). 
 
Remiama veikla:
* moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti.
Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių
linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms
modernizuoti, įrengimą. Taip pat galimas statybos finansavimas iki 20 proc. tinkamų išlaidų sumos.
   
 Didžiausia subsidijos suma:
- iki 500 000 Eur pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas;
- iki 200 000 Eur pagal de minimis reglamento nuostatas.
 
Subsidijos intensyvumas:
- pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas 35-45 proc.
- pagal de minimis reglamento nuostatas iki 65 proc.
 
Papildomi reikalavimai:

-   Finansavimas skiriamas įmonėms įsikūrusioms Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos apskrityse (išskyrus Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybes).

- Dalį subsidijos 5-10 proc. tinkamų išlaidų priklausomai nuo pasiektų suplanuotų įmonės rezultatų (darbo našumo) reikės grąžinti. Grąžinimo terminas – ilgiausiai per 5 metus, pradedant grąžinti penktais metais po projekto finansavimo pabaigos. Grąžinimas atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus ir kiekvienais metais ne mažiau kaip 20 proc. grąžintinos sumos.

 Priemonei skirta 20,3 mln. Eur ES struktūrinių fondų lėšų suma.

 Daugiau informacijos rasite čia

 

        UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAI       

 

Paraiškas galima teikti iki 2020 m. birželio 30 d.

Tinkami pareiškėjai:

- įmonės valdomos užsienio investuotojų.

Remiamos veiklos:

* investuotojų, investuojančių Lietuvoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimas.

Didžiausia subsidijos suma iki 500 000 Eur.

Subsidijos intensyvumas: 50-70 proc. nuo projekto tinkamų išlaidų.

Priemonei skirta 25,2 mln. Eur ES struktūrinių fondų lėšų suma.

Daugiau informacijos rasite čia

 

ES PARAMA VIEŠAJAM SEKTORIUI
 
   
      MODERNIZUOTI VIEŠĄJĄ IR PRIVAČIĄ KULTŪROS INFRASTRUKTŪRĄ      

 

Yra paskelbti du kvietimai viešiesiems juridiniams asmenims pagal priemonę “Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą”.

 Kvietimas Nr. 3 skirtas viešiesiems juridiniams asmenims, kurių kultūros infrastruktūra, į kurią planuojamos investicijos pagal Aprašą, patenka į tikslinę teritoriją, išskyrus 5 didžiųjų Lietuvos miestų integruotose teritorijų vystymo programose nurodytas tikslines teritorijas, ir kurie po projekto įgyvendinimo teiks viešąją kultūros paslaugą.

 Kvietimas Nr. 4 skirtas viešiesiems juridiniams asmenims, kurių kultūros infrastruktūra, į kurią planuojamos investicijos pagal Aprašą, patenka į 5 didžiųjų Lietuvos miestų integruotose teritorijų vystymo programose nurodytas tikslines teritorijas ir kurie po projekto įgyvendinimo teiks viešąją kultūros paslaugą.

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. gruodžio 6 d.
 
Tinkami pareiškėjai:

- viešieji juridiniai asmenys.

Remiamos veiklos:

* modernios, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikius, viešos kultūros infrastruktūros (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, profesionaliojo scenos meno įstaigų, kino, teatrų) sukūrimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės jų pridėtinės vertės kūrimo, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

Didžiausia subsidijos suma:

- 3 kvietimui  iki 1 000 000 Eur;

- 4 kvietimui iki 3 000 000 Eur.

Subsidijos intensyvumas: 50-100 proc. nuo projekto tinkamų išlaidų.
 
Priemonės 3 kvietimui skirta 2,8 mln. Eur, 4 kvietimui skirta 6,2 mln. Eur lėšų suma.
 
Daugiau informacijos rasite čia
 

 

ES PARAMA VERSLUI KAIME

 

         PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE       

 

Paraiškas galima teikti nuo 2018 m. lapkričio 02 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Tinkami pareiškėjai:

- kaimo gyventojai, ketinantys pradėti veiklą arba jau pradėję veiklą, tačiau nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 2 d.;
– kaimo vietovėje registruotos labai mažos įmonės (įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo);
- kaimo vietovėje registruotos viešosios įstaigos (įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo) socialiniam verslui vykdyti.

Remiamos veiklos:

* ne žemės ūkio veikla, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas;

* projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas;

* naujos technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje;

* privažiavimo, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose;

* bendrosios išlaidos, įskaitant konsultavimo paslaugas (paraiškos, verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).

Neremiamos veiklos:

- alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
– tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
– ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
- azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
– didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
– finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
– draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
– nekilnojamojo turto operacijos;
- teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
– medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
- elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
- apgyvendinimo veikla;
- krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
– už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;
– žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui;
- paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

Didžiausia subsidijos suma iki 40 000 Eur.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. nuo projekto tinkamų išlaidų.

 

         PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PLĖTRAI KAIMO VIETOVĖSE        

 

Paraiškas galima teikti nuo 2018 m. rugpjūčio 01 d. iki 2020 m. rugsėjo 28 d.

Tinkami pareiškėjai: 

- kaimo vietovėse įregistruotos ir veikiančios mažos ir labai mažos įmonės;
kaimo gyventojai, veikiantys su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu;
ūkininkai.

Paramą verslo kaime plėtrai gali gauti jau veiklą vykdantis ūkio subjektas: ataskaitiniais metais vykdęs ir vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Įmonių pajamos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų vidutinių darbo užmokesčių, kaimo gyventojų pajamos iš ekonominės veiklos turi sudaryti ne mažiau nei 12 ataskaitinių metų minimalių mėnesinių algų.

Remiamos veiklos:

* ne žemės ūkio veikla, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas;

* gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;

* nauja technika ir įranga, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė);

* infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, kitos infrastruktūros);

* bendrosios išlaidos;

* konsultavimo paslaugos (verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).

Neremiamos veiklos:

- alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
– tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
– ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
- azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
– didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
– finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
– draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
– nekilnojamojo turto operacijos;
- teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
– medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
- elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
- apgyvendinimo veikla;
- krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
– už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;
– žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui;
- paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

Didžiausia subsidijos suma iki 200 000 Eur. Vienai darbo vietai sukurti skiriama ne daugiau 50 000 Eur paramos, atitinkamai siekiant gauti maksimalų finansavimą, reikia sukurti 4 ir daugiau darbo vietų.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc. nuo projekto tinkamų išlaidų.